Аԥсны аҳәынҭқарратә гимн

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Аԥсны аҳәынҭқарратә гимн

Аԥсны аҳәынҭқарратә гимн (Аиааира) — Аԥсны аҳәынҭқарра амилаҭтә гимн. Агимн амузика аԥиҵеит Валери Ҷкадуа, атекст ажәақәа — Геннади Аламиа. 1992 шықәсазы, Аԥсны ахьыԥшымра аназхарҵа ашьҭахь ишьақәырӷәӷәан аҳәынҭқарратә гимн. С. Багаԥшь атәыла Ахадас даналырх ашьҭахь, жьҭаарамза 24 2007 шықәса рзы, ахԥатәи аԥхьарала ирыдкылан азакәанԥҵара Аԥсны «Аҳәынҭқарра аҳәынҭқарратә гимн азы». Аԥсуа гимн шьаҭас иаиуит Қырҭтәылатәи Адемократиатә республика ар Аԥсны аоккупациа аназыруз аамҭазтәи ашәа «Кьараз».

Атекст[аредакциазура | акод аредакциазура]

Аԥсуа бызшәа[1] IPA
1-тәи кәуплет

Шәнеибац, шәнеибац,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа.
Аԥсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа.

[ʃᶣnɛjbat͡sʰ, ʃᶣnɛjbat͡sʰ]
[apʰswaː rɨt͡ʃʼkʼʷɨnt͡sᵛʰa]
[apʰsnɨ azɨħᶣan]
[aʃa kʼazt͡pʰaz]
[apʰswaː rɨt͡ʃʼkʼʷɨnt͡sᵛʰa]
[aχakʷʰɨtʰr̥az]
[aʃa kʼazt͡pʰaz]
[apʰswaː rɨt͡ʃʼkʼʷɨnt͡sᵛʰa]

Априпев (1)

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аԥсынра!
Еҵәа-бырлаш Аԥсынтәла,
Улԥха згәаҵақәа ирҭыԥхо,
Геи-шьхеи рыԥшӡара заԥшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.

[ɔ-ħɔ-ħɔ-ɔ ħɔ-ɔ-rada]
[ɔ-ħɔ-ħɔ-ɔ ħɔ-ɔ-rada-ra]
[aʒᶣɥan mradɔwpʼ, ɛt͡sʼᵛadɔwpʼ]
[wara wɨda apʰsɨnra]
[ɛt͡sʼᵛa-bɨrlaʂ apʰsɨnt͡pʼla]
[wɨlpʰχa zɡʷat͡sʼakʷʰa jɨrtʰɨpʰχɔ]
[gɛj-ʃχɛj rɨpʰʂd͡zara zapʰʂnɨlaz]
[ʒᶣlar lamɨsla jɨħarakʼɔjtʼ]

Априпев (2)

Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риира-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аԥсынтәыла-иԥшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уԥацәа.

[rada, rɛjda, rarɨra]
[rada, rɛrama, rɛraʃa]
[nartʰaː rɨjra-zɨjrɔw]
[afɨrχat͡sᵛʰa ran-gwaʃa]
[apʰsɨnt͡pʼɨla-jɨpʰʃɔt͡ʃʰ at͡pʼɨla]
[zχɨ zdɨnɨħᶣalaz ant͡sᵛʰa]
[zkʲʰɨʂɨkʷʰasala jɨmɥasχʲɔ gɨlɔwpʼ]
[rɨʒᶣaɥa ɛjbɨrtʰɔjtʼ wɨpʼat͡sᵛʰa]

2-тәи кәуплет

Шәнеибац Аԥсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаԥш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ԥеԥш лаша ҳзышуп!

[ʃᶣnɛjbat͡sʰ apʰsnɨʒᶣlar]
[ajʃt͡sᵛʰa, ʃᶣnɛjbat͡sʰ]
[nχɨt͡sʼ-aːχɨt͡sʼ ħajt͡sʰwɨpʼ]
[ħazʂaz jɨlapʰʂ]
[ħχɨwpʼ jaħχɨmʃᶣɔ]
[pʰɛpʰʂ laʂa ħzɨʂwpʼ]

3-тәи кәуплет

Шәнеибац, Аԥсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аиааира!

[ʃᶣnɛjbat͡sʰ, apʰsnɨʒᶣlar]
[jɨgɨlɛjtʼ ħamra]
[jakʷʰɨm tʰaʃᶣara]
[wɨrɨlaɡʷɨrɡʲa]
[anra-aħʂara]
[ʃardaːmtʰa, ajaːjra]

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]