Ацгәы

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ишԥа Taxobox аԥхьараАцгәы
асахьа альтернативтә еилыркаа игуп
Аҭҵаарадырратә еихшара
Раҳра аԥстәқәа (Animalia)
Атип ахордатәқәа (Chordata)
Акласс ахшфацәа (Mammalia)
Ауеиҭа ижьышақәо (Carnivora)
Аҭаацәара ацыгәқәа (Felidae)
Аҭаацәареиҵа ацгәы хәыҷқәа (Felinae)
Ашьҭра ацгәы (Felis)
Аҩлаатә хьӡы
Felis catus
Linnaeus, 1758 ш.
Ацгәы аҵла дықәуп.

Ацгәы́[1], Ацгу́[2] (алаҭ. Félis silvéstris cátus) — аҩнытә ԥстәы, хшыла ичо, ацыгәқәа рҭаацәара.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005
  2. Х. С. Бӷажәба, «Аурыс-аԥсуатә жәар», Қырҭтәылатәи ССР анаукақәа ракадемиа, Д. Гулиа ихьӡ зхыу Аԥснытәи абызшәи, алитературеи, аҭоурыхи ринститут, Аҟәа, 1964