Перейти к содержанию

Абазақәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Абазақәа[1], џьашь (абаз. Абазаква) Аиҳарак Тырқәтәылеи ҞЧРи иқәынхоит, бызшәала ҵасла, зегь рыла аԥсуаа ирзааигәоуп.

Абазақәа ҩ-гәыԥкны шоит: ашәуааи (Абаз. Ашвыуа/ ТӀапӀантӀа) ашьхарыуааи ( Абаз.. Ащхъарауа) Иахьатәи амш ала 41,7 нызқьҩык абазақәа КЧР иқәынхоит

Ашьхарыуаа рахь иаҵанакуеит:

Саӡуаа (абаз.Садзуаква)

Аибӷа

Аҳҷыԥсаа

Ԥсҳәаа

Тамраа

Баӷаа

Бараҟаиаа

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]