Ҵарчатәи абааш

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ҵарчатәи абаашАҧсны, Гал амуниципалитет, ақыҭа Ҵарча.

Аҟәшақәа рхыҧхьаӡара:

  1. Аҭоурыхтә ҽ архитектуратә ахҳәаа
  2. Уажәтәи аҭагылазаашьа
  3. Алитература
  4. Азгәаҭақәа

Аҭоурыхтәҽ архитектура ахцәажәара (аредакторра, иахьынтәаагоу). Ҵарча ақыҭа ашьха ашаьпаҿы игылан абаа, уи аҭӡамцқәа зегьы рбгоуп. Абаа ахыб акәырша ашьха иаларсоуп, убри иахҟьаны абааш ауснагӡара ииашам аиҿкаашьа амоуп.

Аҭҵаарала[ариашамҭа | править код]

Аладатәи аган абаагәара ахыб абахәа ацәаҳәа иацнаган, убри иахҟьаны ашьаҭа џьараҽ џьара еидыҵит, еилаҳаит.

Убас иҟоуп амрагыларахьтәи агангьы. Акызаҵәык, иаанханы иҟоу ҟҽҩ метр иҟоу аҩадатәи архәа ауп. Агәҭа иамоуп иҭшәоу ахаҳә мардуан, уи унанагоит абаагәара ақәцә иамоу аибашьратә аҭыҧ ахь изго амҩахусҭа ахь.

Ҩ-метрак ажәпара змоу аҭӡы аҟны абаахьчаҩцәа ҩыџьа еивысыратә аҭыҧ аман.

Абаа аҩ-ганк анҵәамҭақәа ишьақәҟьоуп, убри аҟнытә аханатәтәи асахьа еилкаам. Амрагыларатәи аҵыхәа аҟны аҵәахырҭа еиҧшу ргыларак шыҟаз удыруеит. Аха, абаа гылазу ма даҽа ргыларак ыҟазу адырра атәы уадҩуп. Абааш амраҭашәаратәи аган аҟны аилабгара ахәҭақәа рацәаны иаанханы иҟоуп, аха арбгара иахҟьаны уи асахьа иазку адырра аилкаара уадаҩуп.

Абаа ақәцә аҟны 6-7 мерт аҳракыра змоу арбгара ацәынхақәа рацәоуп. Иахагылоуп аицарсра аҧшра змоу аҟәарч. Уажәтәи аамҭазы ҵаҟатәи ахәҭа иаанханы иҟоуп, даҽа хәҭак иаанханы иҟоу уи аӡҭарчы ауп. Уи ашҭа аладахьтәи амрагыларатә аган аҟны ишьҭоуп, уи ҭырҭәаауп. Аҭыӡқәа бзианы ишьыхуп.

Абааш ааха ду амоуп аха иацәаанхаз рыла иубоит уи ижәытәӡатәу абаашқәа ишыруаку. Ажәытәӡатәи абаашқәа ирхыҧхьаӡалоуп. Уажәтәи аҭагылазаашьа (аредакторра, аредакторра ахыҵхырҭа).

Алитература[ариашамҭа | править код]

  • „Аҧсны акультуратә аҭынхара“, қарҭ, 2015.
  • қырҭтәыла аҭҧҟара аҵакыра дгьылқәа рымпыҵахалара иазкны ирыдыркылеит 2008 ш. Жьҭаара 23.