Перейти к содержанию

Ҩадахьтәи амшын

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ҩадахьтәи амшын Атлантикатә амшынду аҩныҵҟатәи амшын.

Ҩадахьтәи амшын.