Чачхалиа, Кьыршьал Шамил-иԥа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Кьыршьал Шамил-иԥа Чачхалиа (лаҵарамза 251918 ш., Ԥақәашь ақыҭа, Кәыдрытәи аучастка, Аҟәатәи аокруграшәарамза 41970 ш.) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, апоет.

Абиографиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Диит 1918 шықәса лаҵарамза 25 рзы Ԥақәашь ақыҭа Кәыдрытәи аучастка (иахьатәи Очамчыра араион). Иԥсҭазаара далҵит 1970 шықәса рашәарамза 4 рзы. Джуп Аҟәа ашьхараҿ, ашәҟәыҩҩцәеи ауаажәларратәсусзуҩцәеи рпантеон аҿы.

Ԥақәашь ақыҭатә школ даналга, 1937-1938 шықәсқәа рзы аҵара иҵоит Аҟәатәи аҳәынҭәарратә педагогтә техникум аҿы. 1956 шықәсазы Кьыршьал Чачхалиа Москватқи Алтературатә институт аҟны иеиҿкаау Иреиҳау Алитературатә курсқәа дырҭалоит, дрылгоит 1958 шықәсазы.

Акьыԥхь аҿы дцәырҵит 1937 шықәсазы.

Абиблиографиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

 • Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1955 шықәса.
 • Сҳаблаҿ. Аҟәа, 1956 шықәса.
 • Амахәҭа шәҭит. аҟәа, 1958 шықәса.
 • Ашәа ҿыцқәа. Аҟәа, 1960 шықәса.
 • Ашәҭи ақәыци. Аҟәа, 1963 шықәса.
 • Ахәрыбӷьыц. Аҟәа, 1967 шықәса.
 • Иалкаау. Аҟәа, 1968 шықәса.
 • Ааԥынтәи ахәыцрақәа. Аҟәа, 1971 шықәса.
 • Ақьиацәа рымҩа. Аҟәа, 1978 шықәса.
 • Алирика. Аҟәа, 1979 шықәса.
 • Алирика. Асатира. Аҟәа, 1980 шықәса.
 • Алирика, Асатира. Ахәыҷқәа ирызку. Алитературатә ҭынха. Аҟәа, 1981 шықуса.
 • «Иалкаау аԥсуа лирика» асериаҿ։ Аҟәа, 1984 шықәса.
 • Ажәеинраалакәа. Аҟәа, 1988 шықәса.

Алитература[аредакциазура | акод аредакциазура]

 • Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашәышықәса», Аҟәа-Москва, 2009, ад. 918

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]