Перейти к содержанию

Ашәба, Нугзар Нури-иԥа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Нугзар Нури-иԥа Ашәба» аҿынтә еиҭа ишьҭиз)
Ашәба, Нугзар Нури-иԥа
Нугзар Нури-иԥа Ашәба


Аира хәажәкырамза 2, 1952 ш. (72 ш.)
Ӷәада
Атәылауаҩра Аԥсны Аҳәынҭқарра,
Қырҭтәыла
Аусура аполитик
Анашьамҭақәа орден «Знак Почёта»
орден «Честь и слава»

Нугзар Нури-иԥа Ашәба (аур. Нугзар Нуриевич Ашуба; диит хәажәкырамза 21952 ш., Ӷәада, Очамчыра араион) — Аԥсны Жәлар Реизара аиҳабы (2002-2012).

Алитература[аредакциазура | акод аредакциазура]

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]