Лашәриа, Рауль Ӡыкәыр-иԥа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Рауль Ӡыкәыр-иԥа Лашәриа (аур. Рауль Дзыкурович Ласурия; лаҵарамза 201945 ш., Кәтол ақыҭа, Очамчыра араионабҵарамза 42014 ш., Аҟәа) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, поет, ажурналист.

Абиографиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Диит 1945 шықәса лаҵарамза 20 рзы Кәтол ақыҭа Очамчыра араион. 1961 шықәсазы дҭалоит А.М.Горки ихьӡ зху Аҟәатәи аҳәынҭқарратә педагогтә факультет аԥсшәеи англыз бызшәеи рыҟәша. Далгоит 1969 шықәсазы. Акьыԥхь аҿы - 1961 шықәса инаркны. Аус иуан агазет «Аԥсны ҟаԥшь» аредакциаҿ, Аԥсуа телехәаԥшраҿы, - ажурнал «Алашара» аредакциаҿ аҭакзыԥхықәу маӡаныҟәгаҩс.

Абиблиографиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

  • Аҵх ҵәца. Аҟәа, 1973 шықәса.
  • Аеҵәақәа зҿало аҵла. Аҟәа, 1976 шықәса.
  • Урашан. Аҟәа, 1979 шықәса.
  • Асааҭ ахыц. Аҟәа, 1982 шықәса.
  • Сылшара амацәаз. Аҟәа, 1987 шықәса.
  • Сдоуха ашҭа. Аҟәа, 1991 шықәса.

Алитература[аредакциазура | акод аредакциазура]

  • Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашәышықәса», Аҟәа-Москва, 2009, ад. 934

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]