Лакербаиа, Ҭенгиз Игор-иԥа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Лакербаиа, Ҭенгиз Игор-иԥа


Аира хәажәкырамза 16, 1966 ш. (57 ш.)
Аҟәа

Ҭенгиз Игор-иԥа Лакербаиа (аур. Тенгиз Игоревич Лакербая; диит хәажәкырамза 161966 ш.) — Аԥсны атуризми акәрортқәеи рзы Аҳәынҭеилакы ахантәаҩы.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]