Кокоиты, Едуард

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Кокоиты, Едуард
Кокойты Джабейы фырт Эдуард
2-тәи Аахыҵ Уаԥстәыла ахада
Амаҵураҭыԥ ахь:
ԥхынҷкәынмза 182001 ш. – ԥхынҷкәынмза 102011 ш.
Аԥхьа иҟаз Лиудвиг Алексеи-иԥа Чибиров
Аҭынха Вадим Владимир-иԥа Бровцев (аамҭалатәи)
Леонид Харитон-иԥа Тибилов

Аполитикатә партиа
Алахәылара Единство

Аира жьҭаарамза 31, 1964 ш. (59 ш.)
Цхинвал
Амилаҭра Ауаԥс
Атәылауаҩра Асовет Еидгыла,
Аахыҵ Уаԥстәыла
Алма-матер Юго-Осетинский государственный университет
Аусура аполитик,
борец
Анашьамҭақәа орден «Уацамонга»
орден Республики
орден «Честь и слава»
орден Суворова

Едуард Кокоиты (ауаԥ. Кокойты Джабейы фырт Эдуард, аур. Эдуард Джабеевич Кокойты; диит жьҭаарамза 311964 ш., Цхинвал) — Аахыҵ Уаԥстәыла аполитик.

1988 шықәсазы Аахыҵ Уаԥстәылатәи арҵаҩратә институт далгеит. Аԥхьатәи Ақырҭуа-Ауаԥс еимакы ашықәсқәа раан атәылахьчара аотриад напхгара аиҭон. 1990-1993 шықәсқәа раан Аахыҵ Уаԥстәыла апарламент адепутатс дыҟан, 1997 шықәсазы – УА ахәаахәҭратә хаҭарнакс. 2001 шықәсазы Аахыҵ уаԥстәыла ахадас далхуп. Дҭаацәароуп, ҩыџьа аԥацәа имоуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]