Ешыратәи ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ешыратәи ауахәама (ақырҭ. ეშერის ეკლესია) — Аԥсны Ешыра ақыҭан иҟоу ауахәама. Ауахәама иргылан аҿиоу абжьарашәышықәсақәа раан. Ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациа рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]