Едуард Кокоиты

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к навигации Перейти к поиску
Едуард Кокоиты

Едуард Қоқоиҭы (Кокойты Джабейы фырт Эдуард) диит жьҭаара 31, 1964 шықәсазы. 1988 шықәсазы алада уаҧстәылатәи арҵаҩратә институт далгеит. Аҧхьатәи ақырҭуа-ауаҧс еимакы ашықәсқәа раан атәылахьчара аотриад напхгара аиҭон.1990-1993 шықәсқәа раан Алада Уаҧстәыла апарламент адепутатс дыҟан, 1997 шықәсазы – УА ахәаахәҭратә хаҭарнакс. 2001 шықәсазы Алада Уаҧстәыла ахадас далхуп. Дҭаацәароуп, ҩыџьа аҧацәа имоуп.


Ашаблон:Категория