Диоген Синоптәи

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к навигации Перейти к поиску
Иоганн Тишбеин исахьа:«Диоген ауаҩы дышьҭын»

Диоге́н Сино́птәи (анкь. бырз. Διογένης ὁ Σινωπεύς; ҳ. ҟ. 412 инарзынаҧшуа, Синопрашәара 10, ҳ. ҟ. 323, Коринф) — иара убасгьы еицырдыруа Диоген киник еиҧш (анкь. бырз. Διογένης ὁ Κυνικός, Diogenēs ho Kunikos) — ажәытәбырзен философ, киникцәа рышкол ашьаҭакҩы Антисфен иҵаҩы.

Ибиографиа[ариашамҭа | править код]

Диоген иҧсҭазаара ашәҟәы ианиҵыз Диоген Лаиерттәи ахыҵхырҭа хада дыҧхьаӡоуп. Уи ажәытәбырзен философцәа ирызку (хәҭакала иҵабыргым) анекдоттә шәҟәы еиқәиршәеит. Ашәҟәынҵара инаақәыршәаны философ Диоген иаб Гекеси дыҧсахҩын.