Гәыԥтәи ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Гәыԥтәи ауахәама (ақырҭ. გუფის ეკლესია) — Аԥсны Гәыԥ ақыҭан иҟоу ауахәама. Ауахәама иргылан абжьарашәышықәсақәа раан. Уи азалтә ргыламҭоуп. Иргылоуп бжаала аус зыдулоу ԥшькәакьҭақәа рыла. Аргыламҭа даараӡа иԥхасҭоуп, иаанханы иҟоуп агежьбжататә апсида. Ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациа рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]