Гьаргь ацқьа ихьӡ зху Бедиатәи ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Гьаргь ацқьа ихьӡ зху Бедиатәи ауахәама (ақырҭ. ბედიის წმინდა გიორგის ეკლესია) — Аԥсны Ӷәада ақыҭан иҟоу ауахәама. Ауахәама иргылоуп абжьарашәышықәсақәа раан. Ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациатә рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]