Гомелаури, Вахтанг

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Вaхтaнг Гомелaури

Вахтанг Гомелаури (ақырҭ. ვახტანგ გომელაური; ԥхынҷкәынмза 241975 ш., Қарҭ) — Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрс.

Абиографиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

  • 2003 шықәсазы Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә абҩарҵәыратә ааӡареи аспорти ракадемиа далгеит.
  • 29.12.1994 - 01.04.2003 шықәсқәа рзы Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә ахьчара амаҵзура ҷыда аҿы аус иуан.
  • 01.04.2003 - 22.03.2013 шықәсқәа рзы Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аполициатә департамент аҿы аус иуан.
  • 22.03.2013 - 11.12.2014 шықәсқәа рзы Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩс дыҟан.
  • 11.12.2014 - 26.01.2015 шықәсқәа рзы Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр актәи ихаҭыԥуаҩс дыҟан.
  • 26.01.2015 - 01.08.2015 шықәсқәа рзы Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрс дыҟан.
  • 2015 шықәса нанҳәа 1 азы Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аиҳабыс дҟарҵеит.

Ахьӡ - „Аҳәынҭқарратә шәарҭадара аинрал-леитенант"

2019 шықәса цәыббра 8 рзы Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрс деиҭаҟарҵеит.

Аҭаацәаратә ҭагылазаашьа - дҭаацәароуп, ҩыџьа ахылҵ имоуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]