Баӷмарантәи аҟәырӷтә уахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Баӷмарантәи аҟәырӷтә уахәама (ақырҭ. ბაღმარანის გუმბათიანი ეკლესია) — Аԥсны Баӷмаран ақыҭан иҟоу ауахәама. Иргылоуп 1898 шықәсазы. Ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациа рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]