Баӷмарантәи ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Баӷмарантәи ауахәама (ақырҭ. ბაღმარანის ეკლესია) — Аԥсны Баӷмаран ақыҭан иҟоу ауахәамаа. Иргылоуп абжьарашәышықәсақәа раан. Ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациа рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]