Баслахәтәи ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Баслахәтәи ауахәама (ақырҭ. ბესლახუბის ეკლესია) — Аԥсны Баслахә ақыҭан иҟоу ауахәама.

Ауахәама иргылоуп абжьарашәышықәсақәа раан. Ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациа рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]