Аӡкаҳа Адауы

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к навигации Перейти к поиску

Гигант аӡхыҽҽа (Адау аӡхыҽҽа) — Аԥсны иуԥылоит, 100 метрак аҳаракыра ыҟоуп. Ақалақь Тҟәарчал иаҵанакуеит, ақыҭа Аҟармара азааигәара.

Агеографиа[ариашамҭа | править код]

Аӡхыҽҽа Гигант/Адау – Аԥсны зегь реиҳа иҳараку аӡхыҽҽақәа иреиуоуп. Амҩан иуԥылоит анемец солдаҭцәа идыргылаз ақыҭа Аҟармара.

Аӡхыҽҽа аатын уажәааигәа. Уи нахыс атуристцәа аднаԥхьалоит.

Азгәаҭақәа[ариашамҭа | править код]