Аҟәатәи атроллеибус

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Аҟәатәи атроллеибус
Троллеибустә система
Атәыла:Аԥсны Аҳәынҭқарра
Ақалақь:Аҟәа
Аартра амш:ажьырныҳәамза 31968 ш.
Амаршрутқәа рхыԥхьаӡара3: №1, №2, №4
Атроллеибустә апаркқәа рхыԥхьаӡара:1
Аеқсплуатациа измо атроллеибусқәа рмоделқәа:ЗиУ-9, ТролЗа-5275.07 «Оптима»
Амҩақьыра:5 мааҭк
Акомпаниа-аргараҩ:МУН «Аҟәа ақалақь ахадара атроллеибустә напхгара»

Аҟәатә троллеибусатроллеибустә нхамҩа Аҟәаҟны ауп.

Аҭоурых[аредакциазура | акод аредакциазура]

Асистема 3 жьырныҳәа 1968 иааирту иҟан.

Аныҟәагара[аредакциазура | акод аредакциазура]

Аҟәа атролеибустә напхгара 25-тролеибуск ирмоуп.

Амаршрутқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Аҵыхәатә ангыларҭақәа Адура Згәаҭақәа
1 Ахабла Ҿыц—Ацентртә Џьармыкьа
2 Алашарбага—Ҭҳәыбын
3 Ахабла Ҿыц—Ҭҳәыбын Иныҟәаӡом
4 Аихамҩа ахабла—Ацентртә Џьармыкьа