Ақьауқьад

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ақьауқьад

Ақьауқьа́д[1] (алаҭ. Acipenser gueldenstaedtii) — Ԥсыӡ дууп, аура 2 метрк ыҟоуп, акапан — 120 килограмм. Амшын Еиқәа иҭоуп. Ақурҭҟьара аамҭа анаанлак, аӡыцқьахь ииасуеит. Иаҵоит 600 нызқь кутаӷь иниреиҳаны. Ирҭалоит аӡиасқәа: Бзыԥ, Ԥсоу, Гумыҭа, Кьалашәыр, Кудры, Окум, Егры. Лымкаала ирацәаны — Аалӡга.

Алитература[аредакциазура | акод аредакциазура]

  • Бӷажәба М. Т., «Аԥсыӡқуа», Алашара, Аҟәа, 1977

Азгəаҭақəа[аредакциазура | акод аредакциазура]