Перейти к содержанию

Ашаблон:Иахьатәи ахҭысқәа:05-23

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
  • 1430 — Жанна д’Арк дҳәынҷан, агерцог Бургундски иҟны днанагеит
  • 1568 — Нидерландиатәи ареволиуциа раԥхьатәи аидыслара
  • 1592 — Венециа аинквизициа зхы иақәиҭны ихәыцуаз Джордано Бруно дбаандаҩыртәит
  • 1618 — чехиатәи ақәгылаҩцәа аимператор Прагатәи аимператор иаҳра ахылаԥшцәа Прагатәи Град (абаа) аԥенџьыр аҟнытә идыршәит
  • 1879 — Иван Тургенев азин адоктор ҳәа ахьӡ иоуит Оксфордтәи ауниверситет аҟны
  • 1945 — Ахԥатәи ареих аԥыхын Фленсбургтәи аиҳабыра алахәцәа анбаандаҩыртә ашьҭахь
  • 1988 — Мишеля Платини ашьапылампыл асра аанаанижь
  • 1994 — «Ахьтәы пальматә махәҭа» анашьоуп Квентин Тарантино ифильм (асахь.) «Криминальное чтиво»