Аубла бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Перейти к навигации Перейти к поиску

Аубла бызшәа[1][2] (tʷaχəbza, t°axəbza)

А а Ә ә B b Bḫ bḫ C c Ç ç Ç' ç' Č č
Čw čw Č' č' Čw' čw' Ċ ċ Ċ' ċ' D d Dw dw Ḑ ḑ
Ḋ ḋ Ď ď E e F f G g Gw gw Gy gy Ğ ğ
Ġ ġ H h Ḣ ḣ I ı İ i J j Jw jw K k
Kw kw Ky ky K' k' Kw' kw' Ky' ky' L l Ł ł Ł' ł'
M m Mƹ mƹ N n O o Ö ö P p Pḫ pḫ P' p'
Pḫ' pḫ' Q q Qw qw Qy qy Qƹ qƹ Qḫw qḫw Q' q' Qw' qw'
Qy' qy' Qḫ' qḫ' Qḫw' qḫw' R r Ř ř Řw řw Řy řy Řḫ řḫ
Řƹw řƹw S s Ş ş Şw şw Š š Šw šw Ṡ ṡ T t
T' t' Tw' tw' Ţ ţ Ţ' ţ' U u Ü ü V v Vḫ vḫ
W w Wƹ wƹ X x Xw xw Xy xy Xḫ xḫ Xḫw xḫw Y y
Z z Ž ž Žƹ žƹ '

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | Акод аредакциазура]

Азгәаҭақәа[аредакциазура | Акод аредакциазура]

  1. Џьонуа В. Гь., Касланӡиа В. А., «Аурыс-аԥсуа жәар» (Ра-Я) / Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет, ат. III, ад. 381, Аҟәа, 2016.
  2. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005