Асаҟадла

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Асаҟадла

Асаҟа́дла[1] (алаҭ. Acipenser stellatus) — Амшын Енқәа иҭоуп. Аура метрки 42 сантиметри ыҟоуп, акапан — 68 килограмм. Аҿҳәара анааилак, ақурҭҟьаразы амшын иҭыҵны аӡиасқәа Егры, Кудры, Аалӡга, Гумысҭа ирҭалоит. Иаҵоиҭ 200 нызқь кутаӷь рҟынӡа. Ажьы ҟумшәышәуп, агьама лымкаала ибзиоуп, ашшагьы ҟаимаҭуп. Ақтауқьад еиԥш, ари аԥсыз ажьгьы афатә ссирқәа алҵуеит.


Алитература[аредакциазура | акод аредакциазура]

  • Бӷажәба М. Т., «Аԥсыӡқуа», Алашара, Аҟәа, 1977

Азгəаҭақəа[аредакциазура | акод аредакциазура]