Арадутәи ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Арадутәи ауахәама (ақырҭ. არადუს ეკლესია) — Аԥсны Араду ақыҭан иҟоу ауахәама. Ауахәама иргылоуи икьасоу абжьарашәышықәсақәа раан. Амҿытә азалтә ргыламҭоуп. Х-ҿаԥсак змоу ацоколь иқәгылоуп. XX ашәышықәса абжьаратә ашықәсқәа рзы ауахәама еимыхны, амҿытә маҭәахәқәа ашкол аргыларазы рхы иадырхәит.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]