Анцәа дзыхшаз лыхьӡала Ҵаҟатәи Бирцха иҟоу ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Анцәа дзыхшаз лыхьӡала Ҵаҟатәи Бирцха иҟоу ауахәама (ақырҭ. ქვემო ბირცხის ეკლესია) — Аԥсны Ҵаҟатәи Бирцха ақыҭаниҟоу ауахәама. Ауахәама иргылан абжьарашәышықәсақәа раан. Азалтә ргыламҭоуп. Анцәадзыхшаз лыхьӡала иҟоу ауахәама ахәы иқәгылан. Уажәазы иаанханы иҟоуп аныҳәарҭа аҩада-мрагыларатә фрагмент. Аргыларатә маҭәахәқәа рҳасабала ахархәара рыман аҳаши аиларшьышьи.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]