Амрагылара

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Амрагылара аԥшақәа ргәил асахьаҿ

Амрагы́лара[1] (мраг.) — адунеи аган. Адгьыл ахагьежьуеит уахь.

Амрагыларахь ныҟәара амҩақәҵарақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005