Алаҭын алфавит

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Иахьатәи алаҭы́н алфави́т германтә, романтә агьырҭ бызшәақәа арацәаны рашәҟәҩырақәа рашьаҭа оуп. Уи 26 нбанк имоуп.

Алаҭын анбан аклассикатә хьыӡ афранцыз хьыӡ аиталиан хьыӡ англыз хьыӡ   Алаҭын анбан аклассикатә хьыӡ афранцыз хьыӡ аиталиан хьыӡ англыз хьыӡ
A a а а а еи N n ен ен енне ен
B b бе бе би би O o о о о оу
C c це це чы си P p пе пе пи пи
D d де де ди ди Q q ку кьу ку кьиу
E e е е е и R r ер ер ерре ер/ар
F f еф еф еффе еф S s ес ес ессе ес
G g же же џьы џы T t те те ти ти
H h ҳа аш акка еич U u у у у иу
I i и и и аи V v ве ве ву ви
J j иe жьы - џаи/џеи W w - дубл-ве - дабл-иу
K k ка кы - кеи X x иқс еқс - еқс
L l ель ль елле ел Y y игрек игрек - уаи
M m ем мы емме ем Z z зед зет ци зет/зи

Аҭоурых[аредакциазура | акод аредакциазура]

Алаҭын алфавит хылцшьҭрала етрускоуп, амраҭашәаратә барзен алфавит уи хьыԥш ишьаҭаиркит.

Анбанқәа рхарҭәаара[аредакциазура | акод аредакциазура]

Рацәаны бызшәақәа алаҭын алфавит баша анбанқәа ицәмаҷхеит азы рацәаны диакритикатә дыргақәа рхы иаирхәоит, аҿырԥштәықә:

Ā Ă Â Ä Å Ą Æ Ç Ð Ē Ę Ğ Ģ Î Ķ Ł Ñ Ö Ő Ó Ø Œ ß Ş Ţ Ū Ŭ Ž Ź Ż