Ажь

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к навигации Перейти к поиску
Ажь

А́жь[1] (алаҭ. Vitis)

Ари ажь ажәла Аԥсны ииаӡаахьеит.

Сортқәа[ариашамҭа | править код]

Аимхәыжь, Аишәажь, Абаажьыш, Абаӷьыжь, Абжьыш, Абысҭажь, Агашкәыр, Агрыжь, Агәҭалыжь, Агәыҷырхал, Аӷбажь, Аӷбыжь, Аӷжьыш, Аӷьыжь, Ажьеиқәаҵәа, Ажьаԥшь, Ажьгьама, Ажьӷара, Ажьӷра, Ажьеиқәаҵәа, Ажьжәла, Ажьмҽыӷ, Ажьцгоу, Ажьшхәаҭа, Ажьчара, Ажьшкәакәа, Ажьшгьама, Ажьырҟац, Азардагьажь, Азырдагь, Аӡарақәшьар, Аӡныжь, Аӡныжь, Акабулажь, Акабыл, Акамшәҭал, Акамышәҭалжьы, Акасыжь, Акаҷыҷ, Аклыжь, Акәшьар, Акәыб, Акәшьар, Ақәшьар, Ақәшьарыжь, Акәыб, Аҟәбаса, Аҟәшар, Аҟәыб, Лакәараарыжь, Амгәарҷыл, Амкәанҷыр, Амлахәы, Амлаҳәа, Амханкәыр, Амхәанҷкыр, Амшәкаҷыҷ, Амшәкьаҿ, Амшәыжь, Амыҟәԥыжь, Апапыжь, Петрыжь, Ԥаҭлыжь, Аԥилаҟ, Аԥсуажьыш, Аргьаҭыл, Татлыжь, Аҭаражь, Аҭасрыҟәажь, Аҭлыжь, Аҭырқәажь, Аҭәыжь, Аҭәыражь, Ауасажь, Ауасарҳәа, Ауасыр, Ауасырҳәажь, Ауасыхәа, Ауаҭаражь, Ахагбажь, Хаԥшыражь, Ахбыш, Ҳагбыжь, Аҳаԥшьаражь, Аҳардан, Ацажь, Ацхажь, Ацхрыжь, Ацхәажь, Аццыжь, Ацымлыжь, Ацырԥары, Ацәымлыжь, Ацәырԥарыжь, Аҵеижь, Аҷад, Аҷлар, Аҽкыка, Ашәыгажь, Аџьаксар.

Ажьыргәыц

Ахьарԥшқәа[ариашамҭа | править код]

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005