Аедыгь бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Аедыгь бызшәа[1], Аедыгьа бызшәа[2] (Адыгабзэ) ма азыхә (кьахы) бызшәа.

Афонологиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Аҵыбжьыҟа шьҭыбжьаҟәа
Ақьышәнтә Ахаԥыцшь. Ашьҭыбжь. Ашьҭахаԥыц. Арԥшқара. Ретфлекс. Велиар. Увулиар. Ахәлым.
лас. лаб. пал. лас. лаб. лас. лаб. лас. лаб. пал. лас. лаб. лас. лаб. пал. лас. лаб.
Аԥынҵатә м [m] м н [n] н
Алаӷәымынтә ада. п [pʰ] ԥ т [tʰ] ҭ к [kʰʲ] қь к [kʰ] қ ку [kʰʷ] қә къ [q] ӄ къу [qʷ] ӄә
арҵ. б [b] б дь [dʲ] дь д [d] д гь [ɡʲ] гь г [ɡ] г гу [ɡʷ] гә
абр. пӀ [pʼ] п пӀу [pʼʷ] пә тӀ [tʼ] т тӀу [tʼʷ] тә кӀ [kʼʲ] кь кӀ [kʼ] к кӀу [kʼʷ] кә къ [qʼ] ҟ къу [qʼʷ] ҟә ӏь [ʔʲ] ӏь ӏ [ʔ] ӏ ӏу [ʔʷ] ӏә
Аффрикатқәа ада. ц [tsʰ] ц ч [tʃʰ] ч чу [tʃʰʷ] чә цу [tɕʰʷ] цә чъ [ʈʂʰ] ҽ
арҵ. дз [dz] ӡ дж [dʒ] џь дзу [dʑʷ] ӡә
абр. цӀ [tsʼ] ҵ кӀ [tʃʼ] ҷ чӀ [ʈʂʼ] ҿ
Акылааратә ада. ф [f] ф фу [fʷ] фә лъ [ɬ] ԯ с [s] с щ [ʃ] шь щу [ʃʷ] шә шъ [ɕ] ҫ шъу [ɕʷ] ҫә ш [ʂ] ш х [x] х' ху [xʷ] х'ә хъ [χ] х хъу [χʷ] хә хь [ħ] ҳ
арҵ. в [v] в з [z] з жь [ʒ] жь жьу [ʒʷ] жә жъ [ʑ] ҙ жъу [ʑʷ] ҙә ж [ʐ] ж г [ɣ] г гъ [ʁ] ӷ гъу [ʁʷ] ӷә
абр. лӀ [ɬʼ] ԯ' сь [sʼ] с' шӀ [ɕʼ] ҫ' шӀу [ɕʼʷ] ҫ'ә
Аппроксимантқәа л [l] л й [j] и у [w] у
Аҵысҵысрантә р [r] р р [ɽ] р
  • Аиеҵәа: ажәамԥсақәа иҟоу афонемқәа.
  • Аҟаԥшь: амшынтә (шаԥсыӷ, натхәа, хакәыцә) диалектқәа
  • Аиеҵәа: абӡах диалект

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]