Перейти к содержанию

Аедыгь бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Аедыгь бызшәа[1], Аедыгьа бызшәа[2] (Адыгабзэ) ма азыхә (кьахы) бызшәа.

Аҵыбжьыҟа шьҭыбжьаҟәа
Ақьышәнтә Ахаԥыцшь. Ашьҭыбжь. Ашьҭахаԥыц. Арԥшқара. Ретфлекс. Велиар. Увулиар. Ахәлым.
лас. лаб. пал. лас. лаб. лас. лаб. лас. лаб. пал. лас. лаб. лас. лаб. пал. лас. лаб.
Аԥынҵатә м [m] м н [n] н
Алаӷәымынтә ада. п [pʰ] ԥ т [tʰ] ҭ к [kʰʲ] қь к [kʰ] қ ку [kʰʷ] қә къ [q] ӄ къу [qʷ] ӄә
арҵ. б [b] б дь [dʲ] дь д [d] д гь [ɡʲ] гь г [ɡ] г гу [ɡʷ] гә
абр. пӀ [pʼ] п пӀу [pʼʷ] пә тӀ [tʼ] т тӀу [tʼʷ] тә кӀ [kʼʲ] кь кӀ [kʼ] к кӀу [kʼʷ] кә къ [qʼ] ҟ къу [qʼʷ] ҟә ӏь [ʔʲ] ӏь ӏ [ʔ] ӏ ӏу [ʔʷ] ӏә
Аффрикатқәа ада. ц [tsʰ] ц ч [tʃʰ] ч чу [tʃʰʷ] чә цу [tɕʰʷ] цә чъ [ʈʂʰ] ҽ
арҵ. дз [dz] ӡ дж [dʒ] џь дзу [dʑʷ] ӡә
абр. цӀ [tsʼ] ҵ кӀ [tʃʼ] ҷ чӀ [ʈʂʼ] ҿ
Акылааратә ада. ф [f] ф фу [fʷ] фә лъ [ɬ] ԯ с [s] с щ [ʃ] шь щу [ʃʷ] шә шъ [ɕ] ҫ шъу [ɕʷ] ҫә ш [ʂ] ш х [x] х' ху [xʷ] х'ә хъ [χ] х хъу [χʷ] хә хь [ħ] ҳ
арҵ. в [v] в з [z] з жь [ʒ] жь жьу [ʒʷ] жә жъ [ʑ] ҙ жъу [ʑʷ] ҙә ж [ʐ] ж г [ɣ] г гъ [ʁ] ӷ гъу [ʁʷ] ӷә
абр. лӀ [ɬʼ] ԯ' сь [sʼ] с' шӀ [ɕʼ] ҫ' шӀу [ɕʼʷ] ҫ'ә
Аппроксимантқәа л [l] л й [j] и у [w] у
Аҵысҵысрантә р [r] р р [ɽ] р
  • Аиеҵәа: ажәамԥсақәа иҟоу афонемқәа.
  • Аҟаԥшь: амшынтә (шаԥсыӷ, натхәа, хакәыцә) диалектқәа
  • Аиеҵәа: абӡах диалект