Перейти к содержанию

Адепо Пильскии Круглиак

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Адепо Пильскии Круглиак

Адепо Пильскии Круглиак – Пилати адепо даргылеит 1870-74 ш.ш.рзы, уи иадхалоуп аихамиуа арчиара Пруссиати адгьылкуа рчы. Ари адепо чырпшыгас икалеит абри аиузца аргыларакуа рымиуапгара Европа зегьи. Шыкускуак рашьтахь, 90-ти аш. 20-ашышыкуса азы адепо аусура иакурхит, зынза ирхаштит.

Гупиук Пила ауаапсыра ианырба изакут тагылазааща иамоу адепо,урт ргу иацаркит ари атоурыхт бака аикурхара.

Абара[аредакциазура | акод аредакциазура]