Абжьаҟәатәи ауахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Абжьаҟәатәи ауахәама (ақырҭ. აბჟაყვის ეკლესია) — Аԥсны Абжьаҟәа ақыҭан иҟоу ауахәама.

Ауахәама иргылоуп икьасоу абжьарашәышықәсақәа раан. Ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥԥшра ҟамҵакәа аконсервациа рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]