Абаахыбтәи абааш

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Абаахыбтәи абааш

Абаахыбтәи абааш (ақырҭ. აბაახიბრის კოშკი) — Аԥсны абаахыбра ақыҭан иҟоу абааш. Абаа иргылоуп абжьарашәышықәсақәа раан. Абаа ақыҭа мрагыларатә ахәҭаҿы, ашьха ашьапаҿы игылоуп. Ицәу ахаҳә иалхауп. Агежьбжататә абаа 6-7 метр аҳаракыра амоуп. Абаа аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациа рзутәуп.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]