Ашаблон:User ja

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к навигации Перейти к поиску
ja この利用者は日本語母語としています。

Ари ахыԥшыла иҟоуп иузербоксны. Иара хаҭалатәи алахәылас идаҟьаҿ аҭыԥ аанакылоит.

{{user ja}}
{{Babel|ja}}

Абызшәа зегьы адырра аҩаӡара:

  • {{User ja-0}} — абызшэа адырра агзаара;
  • {{User ja-1}} — алагарҭатә бызшәа адырра (абаҩхатәра аилкаареи имариоу азҵаара аҭак аҟаҵареи ари абызшәала);
  • {{User ja-2}} — абжьаратә адырра аҩаӡара;
  • {{User ja-3}} — ибзиоу адырра (ари абызшәала аорфографие аграмматикеи баҩхатәрала арҽеира);
  • {{User ja-4}} — инагӡаны абызшәа адырра;
  • {{User ja-5}} — апрофиссионалтәны абызшәа адырра;
  • {{User ja}} — ахатәы бызшәа.