Акатегориа:Урыстәыла Ахәынҭқарратә Дума 2-тәи аизгара адепутатцәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ари акатегориа уажәтәиаамҭа адаҟьазаалакгьы, афаилзаалакгьы дҭаком.