Акатегориа:СССР Иреиҳаӡоу Асовет 3-тәи аизгара адепутатцәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ари акатегориа уажәтәиаамҭа адаҟьазаалакгьы, афаилзаалакгьы дҭаком.